ข้อดีของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่อองค์กร

หน่วยงานที่สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในที่ทำงาน

ในวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการ ระหว่าง 7 องค์กร มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีสวัสดิการมุมนมแม่ และมีนโยบายที่อนุญาตให้พนักงานหญิงมีเวลาพักเพื่อบีบเก็บน้ำนมได้ ซึ่งเป็นสวัสดิการสำคัญที่จะช่วยให้แม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างต่อเนื่อง 7 องค์กรที่เป็นภาคีในบันทึกข้อตกลงนี้ ได้แก่

  • กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
  • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
  • สภาการพยาบาล
  • องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

หากสถานประกอบการ สนใจที่จะจัดตั้งมุมนมแม่ หรือได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการ สามารถขอการสนับสนุนด้านวิชาการเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้จาก

  • ระดับภูมิภาค - ศูนย์อนามัยเขต 1-13 สังกัดกรมอนามัย
  • ระดับ จังหวัด อำเภอ และตำบล - โรงพยาบาลรัฐ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ รวมถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มีคลินิกนมแม่ให้บริการด้านความรู้ ให้การปรึกษา และช่วยเหลือเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่