ข้อดีของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่อองค์กร

ประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ต่อองค์กร

หลายคนทราบกันดีว่า การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นั้นเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเด็กและต่อครอบครัว แต่ทราบหรือไม่ว่า การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ยังมีข้อดีต่อสถานประกอบการต่างๆ และต่อเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย

ในปัจจุบัน พนักงานหญิงเป็นส่วนสำคัญของกำลังแรงงาน โดยจากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติปี 2558 พบว่าร้อยละ 30 ของแรงงานหญิงมีอายุอยู่ระหว่าง 15-34 ปี ซึ่งถือเป็นวัยเจริญพันธุ์ ซึ่งมีแนวโน้มมีบุตร ดังนั้นสำหรับแรงงานหญิงกลุ่มนี้ การมีหน้าที่การงานและชีวิตครอบครัวที่สมดุลกัน จึงมีความสำคัญมาก

เมื่อพวกเธอกลับไปทำงาน การมีเวลาและพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับปั๊มนมระหว่างวันจะสามารถช่วยให้ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพไปพร้อมๆ กับการให้สารอาหารที่ดีที่สุดแก่ลูกได้

การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการ เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในด้านสุขภาพและสวัสดิการของแรงงาน เพราะส่งผลดีต่อสถานประกอบกิจการโดยตรง

  • ลดการลาหยุดงานของพนักงาน เพราะเด็กที่กินนมแม่จะป่วยน้อย แม่ไม่ต้องลางานบ่อยๆ
  • ลดค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของบุตรพนักงาน
  • ช่วยรักษาพนักงานที่มีทักษะและประสบการณ์ไว้ เพราะพนักงานสามารถทำงานไปพร้อมๆ กับทำหน้าที่แม่ได้ ทำให้ลดรายจ่ายในการคัดเลือกและฝึกอบรมพนักงานใหม่
  • พนักงานมีความสุขในการทำงาน มีความเครียดลดลง เพราะค่าใช้จ่ายในครัวเรือนน้อยลง
  • เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้านายและพนักงาน พนักงานมีขวัญกำลังใจและความจงรักภักดีต่อองค์กร ส่งผลต่อการทำงานที่ดีของพนักงาน

เทรนด์ใหม่สำหรับบริษัท

ขณะนี้ องค์กรชั้นนำทั่วโลกต่างเริ่มหันมาตื่นตัวกับการปรับเปลี่ยนองค์กรมีนโยบายที่เป็นมิตรต่อครอบครัวมากขึ้น ซึ่งนโยบายสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่องค์กรเหล่านี้ให้ความสนใจมาก เช่น การจัดพื้นที่ห้องนมแม่ที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ นโยบายเหล่านี้ทำให้ผู้สมัครงานหญิงที่วางแผนว่าจะมีลูกรู้สึกอุ่นใจได้ว่า สามารถมาทำงานพร้อมกับดูแลลูกน้อยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

จากข้อมูลของบริษัทในสหรัฐอเมริกาที่ได้ดำเนินการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มาแล้ว พบว่า ได้อัตราตอบแทนการลงทุน (Return on Investment : ROI ) ประมาณ 1.50- 4.50 เหรียญสหรัฐ ต่อทุก 1 เหรียญสหรัฐที่ลงทุนไป

ประโยชน์ต่อประเทศ

เนื่องจากการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จะช่วยลดอัตราการเจ็บป่วย และช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก ส่งผลให้อัตราการเข้ารักษาในโรงพยาบาลลดลงตามลำดับ จึงเป็นการลดรายจ่ายด้านสุขภาพ ทำให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจ ภายในประเทศ

สำหรับในประเทศไทย งานวิจัยชี้ว่า หากเด็กได้รับนมแม่อย่างเดียวใน 6 เดือนแรก อย่างเต็มที่ จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเด็กที่ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงและปอดบวมถึง 7.6 ล้านเหรียญสหรัฐ และยังพบว่า การที่เด็กมีพัฒนาการทางสติปัญญาที่ดีจากการได้รับนมแม่ สามารถป้องกันการสูญเสียรายได้ถึง 192.6 ล้านเหรียญสหรัฐอีกด้วย