วิธีการจัดมุมนมแม่ในที่ทำงาน - ร่วมสนับสนุน การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

คู่มือการจัดทำมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ (มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย, 2561) ได้อธิบายถึงขั้นตอนการจัดพื้นที่ที่เหมาะสมในที่ทำงานสำหรับให้พนักงานได้ปั๊มนมและเก็บน้ำนมไว้อย่างละเอียด โดยมีองค์ประกอบสำคัญ 7 ข้อ ดังนี้

 1. จัดทำนโยบายสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ควรทำนโยบายให้เป็นลายลักษณ์อักษร และประกาศให้พนักงานทุกระดับได้รับทราบ
 2. จัดสถานที่และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการปั๊ม/เก็บน้ำนม ควรเป็นพื้นที่ส่วนตัว มิดชิด สะอาด อากาศถ่ายเท และอยู่ในบริเวณที่พนักงานใช้ได้สะดวก
 3. ตัวอย่างพื้นที่มุมนมแม่

  วิธีการจัดมุมนมแม่ในที่ทำงาน - ร่วมสนับสนุน การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

  พื้นที่ขนาดเล็ก

  • เก้าอี้นั่ง โต๊ะวางอุปกรณ์
  • ปลั๊กไฟ
  วิธีการจัดมุมนมแม่ในที่ทำงาน - ร่วมสนับสนุน การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

  พื้นที่ขนาดกลาง

  • เก้าอี้นั่ง โต๊ะวางอุปกรณ์
  • ปลั๊กไฟ
  • ตู้เย็นสำหรับเก็บน้ำนม
  • ตู้เก็บของ
  • ถังขยะ
  วิธีการจัดมุมนมแม่ในที่ทำงาน - ร่วมสนับสนุน การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

  พื้นที่ขนาดใหญ่

  • เก้าอี้นั่ง โต๊ะวางอุปกรณ์
  • ปลั๊กไฟ
  • อ่างล้างมือ
  • ตู้เย็นสำหรับเก็บนม
  • ตู้เก็บของ
  • ถังขยะ
  • บอร์ดสำหรับให้ข้อมูลความรู้
  • หนังสือ และสื่อความรู้ต่างๆ
  • รูปภาพลูกๆ ของพนักงานที่ได้มาใช้มุมนมแม่
  ** อาจเพิ่มเติมสิ่งต่างๆ ตามความเหมาะสมของสถานที่และจำนวนของพนักงานที่มาใช้
 4. ให้เวลาแก่พนักงานเพื่อปั๊ม/เก็บน้ำนม

  ควรให้เวลาแก่คุณแม่ในการปั๊มนมประมาณวันละ 2-3 ครั้ง หรือทุกๆ 3 ชั่วโมง ซึ่งจะช่วยให้พนักงานสามารถปรับตัวระหว่างการทำงาน และการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้อย่างสมดุล

 5. ส่งเสริมให้พนักงานให้มีความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

  ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล หรือพนักงานหญิงที่กำลังตั้งครรภ์ หากทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ก็จะทำให้พนักงานสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้สำเร็จ ทำให้มุมนมแม่ของบริษัทเป็นพื้นที่ที่ได้ใช้งานอย่างคุ้มค่า

 6. มีการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

  ทุกคนในองค์กรสามารถมีส่วนช่วยให้มุมนมแม่ประสบความสำเร็จได้ เช่น

  • เจ้าของกิจการ/ผู้จัดการ กำหนดนโยบายสนับสนุนนมแม่ที่ชัดเจน และจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสม
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ผลักดันให้เกิดนโยบาย และสร้างความเข้าใจอันดีในกลุ่มพนักงาน จัดการอบรมเรื่องนมแม่ให้กับพนักงานที่ตั้งครรภ์ และติดตามการใช้มุมนมแม่อย่างสม่ำเสมอ
  • เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ช่วยประชาสัมพันธ์มุมนมแม่ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมนมแม่ขององค์กร
  • หัวหน้างาน และเพื่อนร่วมงาน เข้าใจและให้กำลังใจ เพื่อนร่วมงานที่เป็นแม่
  • พนักงานที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ทำความเข้าใจกับหัวหน้างานเรื่องเวลาพักเพื่อบีบ/เก็บน้ำนม และปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขององค์กรอย่างเคร่งครัด
 7. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ถึงนโยบายสนับสนุนนมแม่ขององค์กรให้ทุกคนได้เข้าใจ อธิบายถึงความสำคัญของเรื่องนี้ต่อองค์กร และประโยชน์ที่ทั้งพนักงานและองค์กรจะได้จากมุมนมแม่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการสนับสนุนจากพนักงาน ช่วยให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่กลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กร

 8. การส่งเสริมการใช้สิทธิการลาคลอดตามกฎหมายแรงงาน

  ส่งเสริมให้พนักงานใช้สิทธิลาคลอดอย่างเต็มที่ เพื่อให้มีเวลาดูแลลูกและเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเต็มที่

ที่มา: มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด